Zespól ds. współpracy z samorządami

Data publikacji 07.09.2020

KOORDYNATOR

Problematyka służb ponadnormatywnych oraz staży adaptacyjnych

podinsp. Anna Lasek
tel. (47) 723-65-17

Problematyka współpracy ze strażami gminnymi (miejskimi)
Problematyka usuwania pojazdów w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym


asp. szt. Grzegorz Musiałowski
tel. (47) 723-80-35

Zagadnienia dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

nadkom. Marzena Mikołajczyk
tel. (47) 723-60-72

nadkom. Anna Bączkowska
tel. (47) 723-60-25

asp. szt. Halina Matulka
tel. (47) 723-67-37

Stanowisko ds. kadrowo-szkoleniowych i organizacyjnych

Jerzy Wasilewski
tel. (47) 723-60-49

Zespół ds. Współpracy z Samorządami realizuje zadania w zakresie organizacji działań podejmowanych wspólnie z samorządami terytorialnymi, Urzędem Wojewody Mazowieckiego oraz innymi podmiotami zewnętrznymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nadzoru nad działalnością straży gminnych i miejskich, między innymi poprzez:

  1. realizowanie nadzoru fachowego sprawowanego przez Wojewodę Mazowieckiego nad wykonywanymi przez strażników gminnych (miejskich) czynnościami administracyjno-porządkowymi pod względem ich zgodności z przepisami prawa, a także sprawowanie nadzoru nad prowadzoną przez te formacje ewidencją etatów, wyposażenia w środki przymusu oraz wyników działań;
  2. analizowanie przedstawianych do zatwierdzenia przez Komendanta Stołecznego Policji programów szkolenia podstawowego strażników gminnych/miejskich oraz udział w komisjach egzaminacyjnych kończących szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich); 
  3. koordynowanie przebiegu współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi KSP a jednostkami  straży gminnych i miejskich oraz opracowywanie okresowych analiz, ocen i informacji z zakresu nadzorowanej problematyki;
  4. prowadzenie współpracy z komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami organizacyjnymi w celu wspólnego diagnozowania problemów i podejmowania działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  5. koordynowanie sposobu organizacji i przebiegu służb ponadnormatywnych finansowanych ze środków własnych Urzędu m.st. Warszawy;
  6. uzyskiwanie i sporządzanie informacji o kandydatach na stanowisko sędziego, prokuratora, asesora i ławnika i innych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy;
  7. realizację zadań stołecznego koordynatora ds. współpracy z Urzędem do Spraw  Cudzoziemców w sprawach związanych z bezpieczeństwem w związku z pobytem cudzoziemców w ośrodkach dla uchodźców;
  8. koordynowanie i nadzorowanie realizacji zagadnienia usuwania pojazdów w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym;
  9. współdziałanie  ze Stołecznym Ośrodkiem dla Osób Nietrzeźwych.