Programy i działania prewencyjne

Program edukacyjny pn. „Z Borsukiem Bezpieczniej”

Data publikacji 23.09.2019

Jednym z głównych priorytetów stołecznej Policji jest profesjonalizacja działalności z zakresu edukacji, profilaktyki i prewencji wśród mieszkańców, z którego wynika potrzeba kształtowania wśród dzieci i młodzieży zasad właściwego postępowania w zakresie bezpieczeństwa osobistego zarówno w dużej miejskiej aglomeracji, jak i na terenach mniej zurbanizowanych.

I.         WSTĘP

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, w szczególności w aspekcie ochrony ich zdrowia i życia, to jedno z najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą stołeczna Policja. Zadanie to realizowane jest przy współpracy z instytucjami i organizacjami samorządowymi oraz pozarządowymi i społecznymi działającymi na rzecz dzieci. Konieczne jest stałe inicjowanie i podejmowanie nowych działań zmierzających do skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej. Prace nad przygotowaniem i wdrożeniem programu podjęto w 2010 roku. Zauważono wtedy potrzebę dotarcia do  dzieci chorych przebywających w szpitalach, które z uwagi na swoje zdrowie nie mogły wraz z rówieśnikami uczyć się i bawić. Adresatami programu zostały dzieci, które doznały różnego rodzaju urazów fizycznych, zarówno z winy osób dorosłych, jak i z braku wystarczającej wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa osobistego. Z uwagi na pozytywny odbiór realizowanego programu i duże zainteresowanie projektem, również wśród placówek oświatowych z terenu garnizonu stołecznego Policji, rozszerzono odbiorców programu. Głównymi adresatami projektu zostały dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych klas 0-2. Od tego czasu program z udziałem maskotki stołecznej Policji realizowany jest w placówkach przedszkolnych, szkołach podstawowych, domach dziecka i szpitalach z oddziałami dziecięcymi oraz podczas imprez, pikników i festynów organizowanych z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych.

II.        CELE PROGRAMU

 1. Promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach, w szczególności potrzeby poznania zasad i przepisów ruchu pieszych w drodze do i ze szkoły.
 2. Zaznajomienie z zasadami bezpiecznych zachowań podczas zabawy. 
 3. Edukacja wiktymologiczna dzieci i młodzieży przebywających w szpitalu, w zakresie rozpoznawania symptomów niebezpieczeństw w określonych sytuacjach i unikania zagrożeń oraz uczenia najmłodszych, jak nie stać się ofiarą przestępstwa ze strony dorosłych i rówieśników.
 4. Budowanie pozytywnego wizerunku policjanta w oczach dzieci i młodzieży jako osoby, do której w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

III.      ADRESACI PROGRAMU

Dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych klas 0-2.

IV.      SPOSÓB REALIZACJI

Program realizowany jest w postaci wizyt specjalistów ds. profilaktyki społecznej z poszczególnych Komend Rejonowych i Powiatowych Policji oraz policjantów Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji wraz z animatorem maskotki stołecznej Policji - sierż. Borsukiem .Zaangażowanie w realizację programu animatora maskotki pozwala na przekazanie wiedzy w sposób jak najbardziej przystępny i atrakcyjny dla najmłodszych. Sposób przekazania wiedzy dostosowany jest do grupy wiekowej dzieci, dlatego też spotkania mają różnorodną formę i przebieg: od pogadanek urozmaiconych ćwiczeniami praktycznymi, przez zadawanie dzieciom pytań, odgrywanie scenek sytuacyjnych, które mogą mieć miejsce w rzeczywistości, po korzystanie z filmów edukacyjnych. Zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu elementarza dla dzieci pn. „Z Borsukiem bezpieczniej”.

V.        REALIZATORZY DZIAŁAŃ I ICH ZADANIA

Policjanci - Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii Wydziału Prewencji KSP:

 • powiadomią Biuro Edukacji m. st. Warszawy o przystąpieniu Komendy Stołecznej Policji do realizacji działań pn. „Z Borsukiem bezpieczniej”,
 • koordynują przebieg działań na obszarze podległym KSP poprzez monitorowanie stopnia jego realizacji oraz zapewnienie udziału animatora maskotki - sierż. Borsuka
 • spowodują zamieszczenie na stronie internetowej Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji informacji o podjętych działaniach.

Policjanci - Specjaliści ds. profilaktyki społecznej i ds. nieletnich Komend Rejonowych i Powiatowych Policji:

 • nawiążą kontakt z przedstawicielami Wydziałów Oświaty na podległym terenie, celem poinformowania o realizacji działań,
 • prowadzą interaktywne zajęcia  z udziałem animatora maskotki - sierż. Borsukiem

VI.      SPOSÓB REJESTRACJI

Możliwości ustalenia terminu zajęć:

 • za pośrednictwem specjalistów ds. profilaktyki społecznej właściwej miejscowo jednostki Policji,
 • e-mail: zborsukiembezpieczniej@ksp.policja.gov.pl
 • "Z Borsukiem bezpieczniej", Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, tel. (22) 603-31-35, nr fax (22) 603-61-34

VII.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Koordynatorem całości przedsięwzięć wynikających z realizacji przedmiotowego programu jest Naczelnik Wydziału Prewencji KSP.
 2. Za koordynację działań w ramach programu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych KSP odpowiedzialni są odpowiednio ich kierownicy.
 3. Program realizowany jest od maja 2010 r.