Programy i działania prewencyjne

Program edukacyjny pn. „Z Borsukiem Bezpieczniej”

Data publikacji 20.04.2015

Jednym z głównych priorytetów stołecznej Policji jest profesjonalizacja działalności z zakresu edukacji, profilaktyki i prewencji wśród mieszkańców, z którego wynika potrzeba kształtowania wśród dzieci i młodzieży zasad właściwego postępowania w zakresie bezpieczeństwa osobistego zarówno w dużej miejskiej aglomeracji, jak i na terenach mniej zurbanizowanych.

I.         WSTĘP

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, w szczególności w aspekcie ochrony ich zdrowia i życia, to jedno z najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą stołeczna Policja. Zadanie to realizowane jest przy współpracy z instytucjami i organizacjami samorządowymi oraz pozarządowymi i społecznymi działającymi na rzecz dzieci. Konieczne jest stałe inicjowanie i podejmowanie nowych działań zmierzających do skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej. Dlatego też policjanci Komendy Stołecznej Policji zauważyli potrzebę dotarcia do dzieci chorych przebywających w szpitalach, które z uwagi na swoje zdrowie nie mogą wraz z rówieśnikami uczyć się i bawić. Program ten skierowany jest w szczególności do dzieci, które doznały różnego rodzaju urazów fizycznych, zarówno z winy osób dorosłych, jak i z braku wystarczającej wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa osobistego.

II.        CELE PROGRAMU

 1. Promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach, w szczególności potrzeby poznania zasad i przepisów ruchu pieszych w drodze do i ze szkoły.
 2. Zaznajomienie z zasadami bezpiecznych zachowań podczas zabawy. 
 3. Edukacja wiktymologiczna dzieci i młodzieży przebywających w szpitalu, w zakresie rozpoznawania symptomów niebezpieczeństw w określonych sytuacjach i unikania zagrożeń oraz uczenia najmłodszych, jak nie stać się ofiarą przestępstwa ze strony dorosłych i rówieśników.
 4. Budowanie pozytywnego wizerunku policjanta w oczach dzieci i młodzieży jako osoby, do której w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

III.      ADRESACI PROGRAMU

Pacjenci Warszawskich Szpitali dla Dzieci z terenu m. st. Warszawy:

KRP Warszawa I:

 • Warszawski Szpitalu dla Dzieci -ul. Kopernika 43,
 • Dziecięcy Szpital Kliniczny- ul. Marszałkowska 24,
 • Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus -ul. Lindleya 4,- rC&P 111

KRP Warszawa IV:

 • Instytut Matki i Dziecka ul. Kasprzaka 1,
 • Szpital Dziecięcy- ul. Działdowska 1,

KRP Warszawa V:

 • Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki ul. Cegłowska 80

KRP Warszawa VII:

 • Szpital- Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka -Al. Dzieci Polskich 20,
 • Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza
 • ul. Niekłańska 2/24,

IV.      SPOSÓB REALIZACJI

Program realizowany będzie w postaci wizyt specjalistów ds. prewencji kryminalnej z poszczególnych Komend Rejonowych Policji oraz policjantów Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji wraz z maskotką stołecznej Policji / Borsukiem / w warszawskich szpitalach dla dzieci.

Wizyty będą miały charakter pogadanki dla dzieci i młodzieży - pacjentów warszawskich szpitali nt. bezpiecznych zachowań. Zajęcia odbywać się będą przy wykorzystaniu elementarza dla dzieci pn. „Z Borsukiem bezpieczniej”.

 • prowadzą spotkania z pacjentami podległych terytorialnie szpitali w ramach przedmiotowego programu,
 • zapewnią osobę, która wcieli się w postać Borsuka- maskotki policyjnej.

Rzecznik Prasowy Komendy Stołecznej Policji

 • nawiąże współpracę z lokalnymi mediami (telewizja, radio, prasa);
 • zapewni obsługę medialną podczas inauguracyjnego spotkania w Szpitalu- Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka;
 • zamieści na stronie internetowej Komendy Stołeczne Policji informacje dotyczące poszczególnych wizyt w warszawskich szpitalach.

V.        REALIZATORZY DZIAŁAŃ I ICH ZADANIA

Policjanci - Zespołu ds. prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii Wydziału Prewencji KSP:

 • w porozumieniu z Dyrektorem Szpitala - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka ustalą termin oraz zorganizują inauguracyjne spotkanie z dziećmi przebywającymi na terenie placówki,
 • powiadomią Biuro Edukacji m. st. Warszawy o przystąpieniu Komendy Stołecznej Policji do realizacji działań pn. „Z Borsukiem bezpieczniej”,
 • nawiążą kontakt z dyrektorami szpitali w celu przystąpienia placówki do programu,
 • koordynują przebieg działań na obszarze podległym KSP poprzez monitorowanie stopnia jego realizacji,
 • zapewnią do prowadzenia zajęć edukacyjnych elementarze „Z Borsukiem bezpieczniej”,
 • zapewnią maskotki Komendy Stołecznej Policji celem przekazania ich dyrekcji szpitali przystępujących do programu,
 • spowodują zamieszczenie na stronie internetowej Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji informacji o podjętych działaniach.

Policjanci - Specjaliści ds. prewencji kryminalnej i ds. nieletnich Komend Rejonowych Policji:

 • nawiążą kontakt z przedstawicielami Wydziałów Oświaty na podległym terenie, celem poinformowania o realizacji działań,
 • w porozumieniu z dyrekcją dziecięcy szpitali objętych programem, opracują harmonogram spotkań w ramach programu „ Z borsukiem bezpieczniej”,
 • prowadzą spotkania z pacjentami podległych terytorialnie szpitali w ramach przedmiotowego programu,
 • zapewnią osobę, która wcieli się w postać Borsuka- maskotki policyjnej.

Rzecznik Prasowy Komendy Stołecznej Policji

 • nawiąże współpracę z lokalnymi mediami (telewizja, radio, prasa);
 • zapewni obsługę medialną podczas inauguracyjnego spotkania w Szpitalu- Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka;
 • zamieści na stronie internetowej Komendy Stołeczne Policji informacje dotyczące poszczególnych wizyt w warszawskich szpitalach.

VI.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Koordynatorem całości przedsięwzięć wynikających z realizacji przedmiotowego programu jest Naczelnik Wydziału Prewencji KSP.
 2. Za koordynację działań w ramach programu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych KSP odpowiedzialni są odpowiednio ich kierownicy.
 3. Program realizowany będzie od maja 2010 r.