Programy i działania prewencyjne

Działania informacyjno-edukacyjne pn. „Warszawska Linia Edukacyjna”

Data publikacji 16.04.2015

Działania są integralną częścią programu informacyjno-edukacyjnego pn. „Bezpieczny i kulturalny pasażer”. Celem programu jest kształtowanie umiejętności prawidłowego, bezpiecznego i kulturalnego zachowania się na przystankach oraz w środkach komunikacji publicznej, w szczególności uświadomienie zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących zasad w czasie podróżowania.

REALIZATORZY

 • wyznaczony policjant Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji

WSPÓLREALIZATORZY

 • Zarząd Transportu Miejskiego,
 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • Warszawska Grupa Wysokościowa S12

 ADRESACI

Uczniowie szkół podstawowych z terenu m. st. Warszawy oraz dziewięciu powiatów okołowarszawskich.

SPOSÓB REALIZACJI

Działania będą realizowane w postaci jednorazowej wycieczki edukacyjnej w formie przejażdżki tramwajem pn. „Warszawska Linia Edukacyjna”. Zajęcia odbywać się będą w ramach zajęć szkolnych.  Zajęcia skorelowane są z innymi przedmiotami: godziną wychowawczą, plastyką, techniką, kulturą fizyczną.

O terminie udziału w wycieczce edukacyjnej decyduje kolejność zgłoszeń do przedstawiciela Spółki z o.o. Tramwaje Warszawskie e-mail: wle@tw.waw.pl:

W trakcie wycieczki omówione będą zagadnienia związane z bezpieczeństwem w komunikacji publicznej, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz specyfiki pracy motorniczego.

CZAS, TRWANIE I MIEJSCE

Wycieczki edukacyjne pn. „Warszawska Linia Edukacyjna” rozpoczynają się w Warszawie na Pl. Narutowicza w każdy piątek o godz. 10.00. Planowany czas wycieczki około 3 godzin.

Lekcja rozpoczyna się na Placu Narutowicza omówieniem przez przedstawiciela Tramwajów Warszawskich zasad bezpiecznego zachowania na przystanku tramwajowym oraz zwiedzeniem kabiny motorniczego. Wyznaczony policjant Wydziału Prewencji KSP prowadzi zajęcia edukacyjne z zakresu bezpiecznych zachowań w środkach komunikacji publicznej. W trakcie przejazdu tramwajem na trasie PL. Narutowicza - Al. Zieleniecka grupa aktywnie uczestniczy w nauce udzielania pierwszej pomocy. Na pętli Al. Zieleniecka grupa przesiada się do tramwaju zabytkowego, w którym poznaje historię Tramwajów Warszawskich. Wycieczka kończy się na Placu Narutowicza.

ZADANIA DO REALIZACJI

Policjanci - Zespołu ds. prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii Wydziału Prewencji KSP:

Wramach wycieczki przeprowadzą zajęcia z zakresu:

 • zasad i przepisów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego m.in.:kasowanie biletu, zachowanie ciszy, spokoju i czystości;
 • bezpiecznej jazdy m.in.: wsiadanie i wysiadanie, trzymanie się poręczy, zajęcie miejsca siedzącego, kultura osobista;
 • prawidłowych zachowań w trakcie jazdy: odpowiedzialność za mienie społeczne oraz bezpieczeństwo swoje i innych;
 • kulturalnego sposobu podróżowania -postawa życzliwości, uczynności;
 • konsekwencji prawnych wynikających z negatywnych zachowań w  środkach komunikacji publicznej;
 • zasad używania podstawowych narzędzi (np. ciepły guzik) w celu podwyższenia jakości podróży;
 • zamieszczą na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji informacjeo prowadzonych działaniach;
 • założą teczkę zagadnieniową, w której gromadzona będzie bieżąca dokumentacja z wykonanych czynności.

Spółka z o.o. Tramwaje Warszawskie:

 • w uzgodnionych terminach nieodpłatnie udostępni wagon tramwajowy dla potrzeb przeprowadzenia wycieczki edukacyjnej;
 • zapewni materiały edukacyjno-promocyjne;
 • opracuje oraz wyda plakat na potrzeby prowadzonych działań;
 • w uzgodnionych terminach realizacji wycieczki edukacyjnej wytypuje osoby, które omówiąobowiązki motorniczegow czasie prowadzenia tramwaju oraz napotkanych trudności mogących mieć wpływ na jakość i bezpieczeństwo podróży;
 • zamieści na stronie internetowej Spółki z o.o. Tramwaje Warszawskie informacje o podjętych działaniach.

Warszawska Grupa Wysokościowa S-12:

 • w uzgodnionych terminach w ramach wycieczki edukacyjnej  nieodpłatnie przeprowadzi pokaz/warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy w komunikacji miejskiej.