Programy i działania prewencyjne

Program informacyjno-edukacyjny pn. „Bezpieczny i kulturalny pasażer”

Data publikacji 16.04.2015

Program profilaktyczny z zakresu propagowania zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się na przystankach oraz w środkach komunikacji publicznej pn. „Bezpieczny i kulturalny pasażer”

I.             ZAŁOŻENIA

Codziennością już stał się widok uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia  pojazdów komunikacji zbiorowej w postaci pociętej tapicerki, zepsutego kasownika, naniesionego graffiti, spalonego rozkładu jazdy czy zdewastowanego przystanku.

W większości przypadków szkody te wyrządzają osoby młode, które czując się bezkarne niszczą bezmyślnie oraz z nudów.

W opinii Wydziału Prewencji niezbędnym elementem walki z wandalizmem jest przede wszystkim  edukacja, a w szczególności wychowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze kulturalnego pasażera.     

Opracowana przez policjantów Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji koncepcja działań profilaktycznych, adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dotyczy realizacji zagadnień z zakresu propagowania zasad bezpiecznego i kulturalnego  zachowania dzieci i młodzieży na przystankach oraz w środkach komunikacji publicznej.

II.           CEL GŁÓWNY

Priorytetowym celem programu jest kształtowanie umiejętności prawidłowego, bezpiecznego i kulturalnego  zachowania się na przystankach oraz w środkach komunikacji publicznej, w szczególności uświadomienie zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących zasad w czasie podróżowania komunikacją publiczną.

III.         CELE POŚREDNIE

 1. Wyposażenie dzieci i młodzieży w wiadomości niezbędne do zrozumienia zasad świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pasażera środków komunikacji publicznej.
 2. Kształtowanie postaw życzliwości, uczynności, odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
 3. Kształtowanie postawy szacunku do mienia społecznego.
 4. Poznanie przepisów regulujących bezpieczeństwo i porządek na terenie obiektów komunikacji publicznej, w tym omówienie konsekwencji prawnych jako wynik negatywnych zachowań.
 5. Zapoznanie z pracą prowadzącego pojazd środka komunikacji publicznej (obowiązki i utrudnienia).
 6. Przygotowanie młodych ludzi do udzielania pierwszej pomocy w komunikacji publicznej.

IV.         REALIZATORZY

 • Komórki organizacyjne Komendy Stołecznej Policji,
 • Komendy Rejonowe i Powiatowe Policji.

V.           WSPÓŁREALIZATORZY

 • Instytucje i podmioty pozapolicyjne.

VI.         SPOSÓB REALIZACJI

Struktura programu dostosowana została do szerokiej oferty w zakresie korzystania z publicznych środków transportu. Program realizowany jest w formie działań pn. „Warszawska Linia Edukacyjna” przy współpracy z Tramwajami Warszawskimi Sp. z o.o. i Jednostką Ratownictwa Specjalistycznego S12 oraz działań pn. „Koleją  po wiedzę przy współpracy z Muzeum Kolejnictwa w Warszawie stanowiące załączniki do przedmiotowego programu.

VII.       ADRESACI

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i kadra pedagogiczna z terenu m.st. Warszawy oraz dziewięciu powiatów okołowarszawskich.

VIII.     CZAS TRWANIA I MIEJSCE

Czas i miejsce trwania zajęć edukacyjnych zostanie szczegółowo określone w poszczególnych działaniach profilaktycznych stanowiących załączniki do programu.

IX.        LICZBA UCZESTNIKÓW I ŚRODEK LOKOMOCJI:

 • Grupa dzieci, młodzieży – jedna klasa;
 • Transport we własnym zakresie.

X.          TERMIN REALIZACJI

Realizacja działań przewidziana jest na terenie wszystkich Komend Rejonowych i Powiatowych Policji w roku szkolnym 2012/2013 z możliwością dalszej kontynuacji.