Programy i działania prewencyjne

Działania informacyjno-edukacyjne pn. „Koleją po wiedzę”

Data publikacji 03.10.2016

Działania są integralną częścią programu informacyjno-edukacyjnego pn. „Bezpieczny i kulturalny pasażer”. Celem programu jest kształtowanie umiejętności prawidłowego, bezpiecznego i kulturalnego zachowania się na przystankach oraz w środkach komunikacji publicznej, w szczególności uświadomienie zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących zasad w czasie podróżowania.

REALIZATORZY

 • Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji
 • Komisariat Kolejowy Policji

WSPÓŁREALIZATORZY

 • Stacja Muzeum
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

ADRESACI

Uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu dziewięciu powiatów okołowarszawskich, tj. otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grodziskiego, warszawskiego zachodniego, nowodworskiego, legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego oraz m.st. Warszawy.

SPOSÓB REALIZACJI

Działania będą realizowane w postaci lekcji edukacyjnej pn. „KOLEJĄ PO WIEDZĘ”  na terenie Stacji Muzeum. Zajęcia odbywać się będą w ramach zajęć szkolnych. W trakcie lekcji omówione będą zagadnienia związane z bezpieczeństwem w  środkach komunikacji kolejowej i na dworcach, zagrożenia występujące na przejazdach kolejowych, specyfika pracy zespołu prowadzącego pociąg oraz bezpieczeństwo pożarowe w obiektach mieszkalnych i czynności ratownicze w związku z zatruciem tlenkiem węgla (czadem).

PROCEDURA REJESTRACJI

O terminie udziału w lekcji edukacyjnej decyduje kolejność zgłoszeń dokonana w Dziale Edukacji Stacji Muzeum w Warszawie. Szkoły zainteresowane udziałem w lekcjach przesyłają zgłoszenia na adres mailowy: edukacja@stacjamuzeum.pl. Osobą upoważnioną do zgłoszenia grupy jest Dyrektor szkoły bądź osoba przez niego wyznaczona.

W celu dokonania zgłoszenia w treści e-maila należy podać następujące dane:     

 • Pełną nazwę, numer i adres szkoły;
 • Numer klasy;
 • Imienną listę uczniów;  
 • Imię i nazwisko opiekuna grupy wraz z numerem telefonu komórkowego.

W jednej lekcji może wziąć udział maksymalnie 30 osób. Za zorganizowanie transportu uczniów i opiekunów odpowiedzialni są Dyrektorzy szkół. Za zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie uczestnictwa grup w lekcji (przybycie, powrót, pobyt) odpowiedzialni są opiekunowie grup. Zgłoszenie do udziału w lekcji edukacyjnej jest jednoznaczne ze zgodą na bezterminowe i bezpłatne wykorzystanie wizerunku dzieci przez organizatorów w celach promocyjnych działań profilaktycznych „Koleją po wiedzę”.

CZAS I MIEJSCE

Lekcje edukacyjne pn. „Koleją po wiedzę” będą odbywały się w każdy czwartek.

GODZINA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: I grupa godz.10.00, II grupa godz. 12.00.
PLANOWANY CZAS LEKCJI:  około 1,5 godziny.

MIEJSCE:

 • Zajęcia edukacyjne odbywają się w Stacji Muzeum w Warszawie przy ul. Towarowej 3 (dawny dworzec Warszawa Główna).
 • W sali edukacyjnej przedstawiciel Stacji Muzeum przeprowadzi lekcję profilaktyczno-edukacyjną z zakresu zagrożeń występujących na przejazdach kolejowych oraz w trakcie podróży koleją ( I grupa godz. 10.00, II grupa godz. 12.00).
 • W wagonie motorowym SN-52 wyznaczony funkcjonariusz Komisariatu Kolejowego Policji zapozna uczestników lekcji z zasadami bezpieczeństwa w komunikacji kolejowej oraz konsekwencjami prawnymi za wybrane przestępstwa i wykroczenia ( I grupa godz. 10.15., II grupa godz. 12.15).
 • W zabytkowej Sali Lustrzanej strażak Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzi warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy w szczególności czynności ratownicze w związku z zatruciem tlenkiem węgla oraz omówi zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych ( I grupa godz. 10.30, II grupa 12.30).

ZADANIA DO REALIZACJI:

 • Wydział Prewencji KSP:
  • koordynuje przebieg działań na obszarze podległym KSP poprzez monitorowanie stopnia jego realizacji;
  • opracuje zakres zajęć edukacyjnych prowadzonych przez policjanta Komisariatu Kolejowego Policji;
  • upowszechni informację o prowadzonych działaniach;
 • Komisariat Kolejowy Policji:
  • w uzgodnionych terminach w oparciu o przygotowany zakres zajęć przeprowadzi lekcję edukacyjną.
 • Stacja Muzeum
  • nieodpłatnie udostępni wagon motorowy SN-52, salę edukacyjną oraz Salę Lustrzaną dla potrzeb przeprowadzenia lekcji edukacyjnej;
  • w uzgodnionych terminach realizacji lekcji edukacyjnej wytypuje osoby, które omówią zagrożenia występuje na przejazdach kolejowych oraz w trakcie podróży koleją, omówione zostaną sposoby zapobiegania im i reagowania;
  • zamieści na stronie internetowej Muzeum Kolejnictwa w Warszawie informację na temat prowadzonych działań.
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie:
  • w uzgodnionych terminach w ramach lekcji edukacyjnej omówi bezpieczeństwo pożarowe w obiektach mieszkalnych oraz  przeprowadzi warsztaty z zakresu czynności ratowniczych, również w związku z zatruciem tlenkiem węgla,
  • do przeprowadzenia warsztatów zapewni niezbędne akcesoria w postaci fantomu oraz środków dezynfekujących,
  • zamieści na swojej stronie internetowej informację na temat prowadzonych działań.

Opracowano
w Wydziale Prewencji
Komendy Stołecznej Policji