„BEZDOMNI” - Programy i działania prewencyjne - Wydział Prewencji KSP

Programy i działania prewencyjne

„BEZDOMNI”

Data publikacji 28.01.2009

Działania ukierunkowane na niesienie pomocy osobom bezdomnym i innym potrzebującym.

Bezdomność jest zjawiskiem szczególnie zauważalnym na terenie Warszawy, która jako miasto stołeczne przyciąga dużą liczbę osób z kraju. Warszawa, z całą swoją infrastrukturą, daje podstawy do wyobrażeń, że jest miejscem, w którym bez trudu można zapewnić sobie egzystencję. Niestety często spotkania rzeczywistość jest odmienna - brak pracy, mieszkania, środków do życia oraz umiejętności poradzenia sobie w trudnej sytuacji powoduje, że nie rzadko wybierają one drogę bezdomności. Ich domem stają się wówczas dworce kolejowe, kanały ciepłownicze, piwnice, klatki bloków mieszkaniowych, pustostany czy ogródki działkowe. Widok takich osób wpływa negatywnie na estetykę tych miejsc i wpływa na ogólne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Szczególnie zauważalne jest to w rejonie dworców kolejowych, gdzie wśród dużych mas ludności przemieszczających się, osobom bezdomnym łatwo jest zdobyć żywność pieniądze. Liczba bezdomnych przebywających na terenach kolejowych w Warszawie oscyluje w granicach 50-60 osób i jest ona zależna przede wszystkim od pory roku, warunków atmosferycznych oraz ilości osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach.

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Komendy Rejonowe i Powiatowe Policji oraz Komisariaty Specjalistyczne Policji podległe KSP
 • Urząd m. st. Warszawy
 • Straż Miejska
 • Stowarzyszenie MONAR
 • Caritas
 • Państwowa Straż Pożarna
 • właściciele i zarządcy budynków oraz ogródków działkowych
 • środki pomocy społecznej

CEL:

 • ograniczenia zjawiska bezdomności oraz ochrona życia i zdrowia osób bezdomnych oraz innych potrzebujących pomocy

REALIZACJA

 • prowadzenie rzetelnego rozpoznania w zakresie ustalenia osób samotnych i niezaradnych życiowo,
 • systematyczne kontrolowanie miejsc przebywania osób bezdomnych, przede wszystkim ogródków działkowych, terenów nad rzeką Wisłą i Kanałem Żerańskim, dworców PKP i PKS, opuszczonych hal przemysłowych i garaży, pustostanów, piwnic, klatek schodowych, parkingów przy supermarketach, węzłów ciepłowniczych i działek letniskowych,
 • utrzymywanie ścisłej współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na podległym terenie w celu koordynacji przedsięwzięć wobec osób potrzebujących pomocy;
 • zwracaniu szczególnej uwagi na osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, ponieważ często są one ofiarami mrozów;
 • aktywnej współpracy ze Stowarzyszeniem MONAR .