Programy i działania prewencyjne

„BEZPIECZNE WAKACJE”, „ BEZPIECZNE FERIE”

Data publikacji 28.01.2009

CELE:

 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w trakcie wypoczynku,
 • utrzymanie bezpieczeństwa i porządku w miejscowościach turystycznych i wypoczynkowych oraz na szlakach komunikacyjnych,
 • ograniczenie ilości zdarzeń i wypadków z udziałem małoletnich,

PODMIOTY WSPÓŁUCZESTNICZĄCE W REALIZACJI:

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
 • Urząd m. st. Warszawy,
 • urzędy dzielnic/powiatów,
 • Służba Ochrony Kolei,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Sanepid,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • straże gminne/miejskie.

METODY I SPOSOBY REALIZACJI:

 • kontrolowanie stanu trzeźwości, uprawnień i kwalifikacji zawodowych kierowców wykonujących przewozy wakacyjne oraz kontrolowanie stanu technicznego autokarów i pojazdów przewożących dzieci i młodzież,
 • zintensyfikowanie współdziałania z samorządem lokalnym w kwestii zapewnienia bezpiecznego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 • identyfikacja patologii i współdziałanie w tym zakresie z organizacjami społecznymi i kościelnymi,
 • intensyfikacja działań związanych z przestępczością narkotykową, w tym kontrolowanie miejsc masowej rozrywki pod kątem zwalczania przestępczości narkotykowej,
 • nawiązanie ścisłej współpracy z Żandarmerią Wojskową, Służbą Ochrony Kolei oraz strażami gminnymi (miejskimi) w celu zwiększenia ilości służb patrolowych w miejscach wypoczynku,
 • inicjowanie działań edukacyjnych oraz włączanie się w akcje organizowane przez inne instytucje i organizacje, w tym przeprowadzanie pogadanek profilaktyczno-edukacyjnych nt. bezpiecznych zachowań na drodze i w środkach transportu, problematyki uzależnień, właściwego zabezpieczenia mienia dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w pracach polowych oraz kontrolowanego przez rodziców i opiekunów dostępu do Internetu przez osoby najmłodsze.