„STREFA BEZPIECZNYCH USŁUG” - Programy i działania prewencyjne - Wydział Prewencji KSP

Programy i działania prewencyjne

„STREFA BEZPIECZNYCH USŁUG”

Data publikacji 28.01.2009

Program prewencyjny opracowany w Wydziale Prewencji KSP, wdrożony do realizacji w miesiącu październiku 2006 roku.

Z analiz stanu bezpieczeństwa i zagrożeń na terenie m. st. Warszawy wynika, że część zdarzeń o charakterze kryminalnym ma miejsce w rejonach o specyfice, która powoduje, że Policja nie ma bezpośredniego wpływu na ich ograniczenie. Wymienione rejony to, m. in. obiekty super- i hipermarkety, dyskoteki, pub-y, kawiarnie, restauracje oraz tereny do nich przyległe. Zdarzenia, o których mowa, należą do przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, takich jak: kradzieże pojazdów i zabór mienia z pojazdów, kradzieże mienia, w tym kradzieże kieszonkowe. Są one podstawowym wyznacznikiem kreującym społeczną opinię, świadczą o skuteczności stołecznej Policji oraz o poziomie bezpieczeństwa.

Mając na uwadze potrzebę poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na wymienionych wyżej obszarach oraz zwiększenie realnego poczucia bezpieczeństwa klientów tych placówek, zostały wprowadzone i realizowane są działania profilaktyczne ukierunkowane na zmniejszenie skali tego zjawiska. Działania te są skierowane zarówno do klientów wspomnianych obiektów, jak i pracowników służb ochrony, sprzedawców, handlowców oraz pozostałego personelu, a także członków zarządów i dyrekcji sieci handlowych, przy ich aktywnym poparciu.

Cele programu:

  • zmniejszenie liczby przestępstw i wykroczeń występujących na terenach obiektów handlowo – usługowych i podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa w tych miejscach;
  • edukacja klientów podmiotów gospodarczych, polegająca na dotarciu do nich poprzez ulotki, broszury, naklejki z treściami zawierającymi hasłowo ujęte informacje na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa;
  • edukacja personelu i osób odpowiedzialnych z placówek uczestniczących w zakresie przeciwdziałania przestępczości pospolitej, pożądanych zachowań w przypadku zagrożenia aktami terrorystycznymi;
  • promowanie właściwych zachowań i sposobów postępowania wśród klientów i personelu, pozwalających na uchronienie ich przed skutkami działań przestępczych.

Działania będą prowadzone długofalowo, celem wytworzenia odpowiedniej atmosfery dla skutecznego zainteresowania nim zarówno mieszkańców stolicy, jak też podmiotów uczestniczących. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2006/2009, z możliwością dalszej kontynuacji.

W ramach powyższego programu przy współpracy właściwych komórek organizacyjnych KSP opracowano Poradnik z zakresu bezpieczeństwa dla drobnych przedsiębiorców ”Strefa Bezpiecznych Usług”, zawierający m.in. algorytm postępowania w sytuacji zagrożenia terroryzmem, zagadnienia dotyczące postępowania pracowników ochrony fizycznej oraz opis znamion przestępstw i wykroczeń. Powyższy poradnik będzie udostępniony placówkom handlowym uczestniczącym w programie.