Programy i działania prewencyjne

Program informacyjno-edukacyjny pn. „KIBIC”

Data publikacji 23.09.2019

PROGRAM INFORMACYJNO-EDUKACYJNY pn. „KIBIC”

 • Założenia programu

Program informacyjno - edukacyjny pn. „KIBIC” adresowany jest do uczniów 8 klas szkół podstawowych oraz 1 klas szkół średnich. Dotyczy realizacji zagadnień z zakresu propagowania właściwego zachowania się młodych osób podczas imprez sportowych. Ponadto obejmuje obszar poprawnego zachowania się w przypadku zetknięcia się z zagrożeniami, jakie mogą być następstwem nieodpowiednich form kibicowania innych uczestników imprez sportowych

 • Cel główny:

Priorytetowym celem programu jest kształtowanie nawyków poprawnego oraz właściwego zachowania kibiców w związku z organizowanymi masowymi imprezami sportowymi, jak również przygotowanie młodzieży do kulturalnego udziału w wydarzeniach sportowych, które będą się odbywały na terenie podległym Komendzie Stołecznej Policji.

 • Cele szczegółowe:
 1. Kształtowanie prawidłowej postawy kibica sportowego.
 2. Poznanie przepisów regulujących bezpieczeństwo i porządek na terenie obiektów sportowych w tym omówienie konsekwencji prawnych jako wyniku negatywnych zachowań.
 3. Poznanie przyczyn wypadków oraz zdarzeń z udziałem kibiców podczas odbywania się masowych imprez sportowych.
 4. Uświadomienie roli i zasad bezpiecznego kibicowania.
 5. Zapoznanie się z psychologicznymi aspektami zachowań agresywnych i asertywnych, sportowej złości oraz zasad rozpoznawania postaw związanych z przemocą i innymi negatywnymi zachowaniami.
 6. Zapoznanie się z kanonami zachowań w grupie oraz elementami psychologii tłumu.
 • Forma realizacji:

Program będzie realizowany w postaci wycieczki po stadionie sportowym. Jest to metoda nauczania, dzięki której uczniowie będą mieli sposobność zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności kształtujących postawy właściwego zachowania uczestników imprez sportowych. Ponadto metoda ta jest doskonałym narzędziem pozwalającym na nabycie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i pracy grupowej.

 • Adresat:

Uczniowie 1 klas szkół średnich.

Uczniowie 8 klas szkół podstawowych.

 • Czas trwania i miejsce:

1,5 godziny, obiekty sportowe klubów piłkarskich znajdujące się na terenie poszczególnych jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji.

 • Liczba uczestników i środek lokomocji:

Grupa dzieci do 30 osób. Opieka w trakcie przybycia, uczestnictwa w programie oraz powrotu spoczywa na opiekunie grupy. Ilość opiekunów uzależniona jest od liczebności grupy i powinna być adekwatna do możliwości zapewniania bezpieczeństwa oraz prawidłowego zachowania się uczestników. Transport we własnym zakresie.

 • Zakres tematyczny wycieczki:
 1. Poznanie zasad i przepisów obowiązujących na terenie Ośrodka Sportowego.
 2. Omówienie prawnych aspektów negatywnych zachowań podczas masowych imprez sportowych.
 3. Zapoznanie się z psychologicznymi aspektami zachowań agresywnych i asertywnych, sportowej złości oraz zasad rozpoznawania postaw związanych z przemocą i innymi negatywnymi zachowaniami.
 • Termin realizacji:

Wycieczki odbywać się będą zgodnie z terminarzem i programem wycieczek na obiekty sportowe zatwierdzane przez Naczelnika Wydziału Prewencji KSP. Realizację programu zaplanowano w okresie danego roku szkolnego dostosowanego do kalendarza szkolnego z uwzględnieniem przerw świątecznych, wakacyjnych itp. oraz fizycznych możliwości partnerów programu.

 • Warunki realizacji programu:

·         Treści programowe dostosowane są do potrzeb dzieci i wymogów współczesnej szkoły.

·         Zajęcia odbywać się będą w ramach zajęć szkolnych, na terenie obiektów sportowych.

·         Do programu będą przystępować szkoły według kolejności zgłoszeń.

·         Zajęcia skorelowane są z innymi przedmiotami: godziną wychowawczą, plastyką,

           techniką, kulturą fizyczną.

 • Postanowienia końcowe:
 1. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji odpowiedzialny jest za koordynację programu.
 2. Komendanci Rejonowi / Powiatowi Policji odpowiedzialni są za realizację programu na podległym terenie.
 3. Wytypowanie uczniów mających brać udział w wycieczce, zorganizowanie transportu oraz zapewnienie opiekunów grup pozostaje w gestii Dyrektorów poszczególnych szkół.
 4. Nieodpłatne udostępnienie obiektu sportowego w uzgodnionych wcześniej terminach pozostaje w gestii poszczególnych administratorów obiektów.
 • Procedura rejestracji:

O terminie udziału w lekcji edukacyjnej decyduje kolejność zgłoszeń dokonana w Wydziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji. Szkoły zainteresowane udziałem w lekcjach zgłaszają się na adres kibic@ksp.policja.gov..pl. Osobą upoważnioną do zgłoszenia grupy jest Dyrektor szkoły bądź osoba przez niego wyznaczona.

W celu dokonania zgłoszenia w treści e-maila należy podać następujące dane:     

a) Pełną nazwę, numer i adres szkoły; 
b) Numer klasy ;
c) Liczbę uczniów;  
d) Imię i nazwisko opiekuna grupy wraz z numerem kontaktowym.

 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 zostały już zakończone.

Pliki do pobrania