Programy i działania prewencyjne

„Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji”

Data publikacji 28.01.2009

Program realizowany na terenie podległym Komendzie Stołecznej Policji od 2004 roku.

Program ma przede wszystkim służyć utrzymaniu bezpieczeństwa w środowisku szkolnym. W ramach realizacji założeń tego programu opracowano i wydano 2 publikacje: Poradnik dla policjantów pt. „Zapobieganie i zwalczanie demoralizacji oraz przestępczości wśród nieletnich oraz Informator dla nauczycieli nt. „Zasad współpracy Policji z placówkami oświatowymi”. Dodatkowo opracowano także „wkładkę” dla policjantów służb patrolowych zawierającą zbiór algorytmów podejmowania interwencji wobec nieletnich. W 2008 roku planowane jest wydanie kolejnej edycji Informatora dla nauczycieli w zakresie zasad współpracy Policji z placówkami oświatowymi.

Aktualnie specjaliści ds. nieletnich i patologii oraz prewencji kryminalnej realizują drugi etap programu poprzez organizowanie szkoleń i seminariów dla kadry pedagogicznej oraz kadry administracyjnej placówek oświatowych zajmujących się problematyką oświatową. Prowadzone są szkolenia dot. edukacji prawnej, procedur postępowania z nieletnimi oraz zapoznanie z treściami Krajowego Programu.

Program opracowano przede wszystkim dla środowiska szkolnego, które tworzą:

 • kadra pedagogiczna (dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy),
 • kadra administracyjna
 • strażnicy miejscy , którym przydzielono opiekę szkół,
 • rodzice,
 • dzieci i młodzież ucząca się (zwłaszcza II, III poziom edukacyjny i wyżej),
 • przedstawiciele samorządowi zajmujący się problematyką oświatową na szczeblu: powiatu, gminy lub dzielnicy.

Kontynuacja działań w ramach powyższego programu realizowana jest dzięki dobrej współpracy z Biurem Edukacji m. st. Warszawy oraz dzielnicowymi wydziałami oświaty. Program służy przede wszystkim utrzymaniu bezpieczeństwa w środowisku szkolnym, realizując następujące cele:

 • zahamowanie niekorzystnych tendencji wzrostu poczucia zagrożenia bezpieczeństwa w placówkach oświatowych;
 • współdziałanie policji i placówek oświatowych w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością oraz zapobiegania zachowaniom ryzykownym;
 • zwiększenie świadomości prawnej kadry pedagogicznej, rodziców na rzecz przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu oraz w sytuacji realnego zagrożenia bezpieczeństwa i porządku w placówkach oświatowych;
 • dbałość o rzetelną wiedzę młodzieży uczącej się z dziedziny odpowiedzialności prawnej nieletnich w świetle obowiązujących przepisów;
 • zahamowanie niekorzystnych tendencji wzrostu poczucia zagrożenia bezpieczeństwa w placówkach oświatowych;
 • współdziałanie policji i placówek oświatowych w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością oraz zapobiegania zachowaniom ryzykownym;
 • zwiększenie świadomości prawnej kadry pedagogicznej i rodziców;
 • dbałość o rzetelną wiedzę młodzieży uczącej się z dziedziny odpowiedzialności prawnej nieletnich w świetle obowiązujących przepisów.

W celu przeciwdziałania przejawom przemocy i innym niebezpiecznym zachowaniom na terenie szkół, w roku 2007 w Wydziale Prewencji KSP uruchomiono specjalne numery telefonów 022 603-68-48, 022 603-67-95, 022 603-76-09 oraz jako nową formę komunikacji społeczeństwa z Policją serwis internetowy „Gadu-Gadu”, służące przede wszystkim odbieraniu wiadomości o niepokojących zjawiskach mających miejsce na terenie szkół pn. STOP PRZEMOCY W SZKOŁACH.

W ramach realizacji powyższego przedsięwzięcia w Wydziale Prewencji KSP opracowano plakaty promujące działania „STOP PRZEMOCY W SZKOŁACH” wraz z kalendarium, które za pośrednictwem specjalistów ds. prewencji kryminalnej komend powiatowych i rejonowych Policji przekazane do placówek oświatowych.

Mając na celu potrzebę poprawy bezpieczeństwa najmłodszych w roku 2007 opracowano Elementarz dla dzieci „Z Borsukiem bezpieczniej”, który służy upowszechnianiu wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w różnego rodzaju sytuacjach. Elementarz został wydany we współpracy z Biurem Edukacji Urzędu m. st. Warszawy i przekazany do jednostek organizacyjnych KSP celem wykorzystania w prowadzonych działaniach profilaktycznych.