„REAGUJ. POWIADOM. NIE TOLERUJ" - Programy i działania prewencyjne - Wydział Prewencji KSP

Programy i działania prewencyjne

Strona znajduje się w archiwum.

„REAGUJ. POWIADOM. NIE TOLERUJ"

Data publikacji 28.01.2009

„REAGUJ. POWIADOM. NIE TOLERUJ" - program realizowany na terenie podległym Komendzie Stołecznej Policji od 2005 roku, wpisany w rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”

     Celem strategicznym programu jest poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie garnizonu warszawskiego oraz wzrost społecznego poczucia bezpieczeństwa wśród jego mieszkańców. Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego to jeden z podstawowych celów działania Policji. Z jego realizacją nierozerwalnie wiąże się wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, wobec których Policja pełni służebną rolę. Stan bezpieczeństwa, mierzony właśnie poczuciem społecznego bezpieczeństwa mieszkańców, jest niezwykle istotny w realizacji programów prewencyjnych. W przypadku działań tego rodzaju społeczna ocena poczynań policyjnych jest podstawowym miernikiem ich powodzenia.

Celami szczegółowymi programu jest:

REAGUJ

 • Propagowanie wśród mieszkańców idei nie pozostawania obojętnym na łamanie prawa, zwracania uwagi na popełniane wykroczenia i przestępstwa.

POWIADOM

 • Aktywizacja społeczności lokalnych oraz wszystkich obywateli do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa we własnym otoczeniu poprzez zachęcanie do przekazywania informacji służbom odpowiedzialnym o zaobserwowanych wykroczeniach, przestępstwach, patologiach społecznych.

NIE TOLERUJ

 • Podniesienie świadomości społeczeństwa o istniejących zagrożeniach i wiedzy nt. skutecznych możliwości przeciwdziałania im, edukacja społeczności lokalnej w zakresie czynów naruszających przepisy prawa polskiego (w tym m. in. Kodeksu Wykroczeń, Ruchu Drogowego).
 • Nawiązanie współpracy z podmiotami realizującymi zadania w omawianym zakresie oraz zainteresowanych tą tematyką w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu lokalnym.
 • Identyfikowanie potrzeb społeczności lokalnych i zgodnie z nimi dążenie do kształtowania porządku publicznego.
 • Dążenie do przekonania obywateli, że ich brak tolerancji na działania niezgodne z literą prawa spowoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa społecznego oraz ładu i porządku publicznego.

Program obejmuje następujące strefy działań:

 • bezpieczeństwo w miejscach publicznych,
 • bezpieczeństwo w środkach komunikacji miejskiej,
 • bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania (np. osiedle),
 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkołach i na przylegającym im terenie.

Adresatami programu są:

 • mieszkańcy osiedli, rady osiedli, zarządy wspólnot mieszkaniowych,
 • uczniowie i kadra pedagogiczna lokalnych szkół,
 • lokalne organizacje kupieckie, właściciele i sprzedawcy punktów handlowych, banków, itp.
 • organizacje społeczne,
 • wybrane grupy zawodowe (taksówkarze, listonosze, kierowcy MZA),
 • kierowcy.

     Opracowując program przyjęto, że najbardziej przydatnymi do realizacji założonych celów będą strategie profilaktyczne:

 • edukacyjna (dostarczanie informacji o uprawnieniach Policji, procedurach prawnych, możliwości podejmowania działań przez społeczeństwo, uwzględniając różne moduły informacyjne dostosowane do rodzaju adresata);
 • informacyjna (współpraca z mediami mająca na celu rozpowszechnienie wśród społeczności lokalnej realizowanego programu).

oraz strategie interwencyjne:

 • podejmowanie konkretnych działań wobec osób popełniających czyny będące wykroczeniami, przestępstwami, będącymi przejawami świadczącymi o demoralizacji i patologii społecznej, świadczącymi o niedostosowaniu społecznym;
 • natychmiastowe reagowanie służb na wszelkie naruszenia prawa;
 • skrócenie czasu oczekiwania na interwencję;
 • zapewnienie osobom zgłaszającym naruszenie prawa całkowitej anonimowości;
 • niezwłoczne kierowanie spraw do Sądów mające na celu zapewnienie nieuchronności i szybkiego wykonania kary.

     Zadania związane z realizacją powyższego programu prowadzone są równolegle w płaszczyznach odpowiadających poszczególnym strefom działania:

 • Bezpieczeństwo w miejscach publicznych „Miasto”
 • Bezpieczeństwo w środkach komunikacji miejskiej „Komunikacja”
 • Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania „Bezpieczne osiedle”
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym „Bez tolerancji”, „Zapnij pasy”
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych „Bezpieczna Szkoła”

     Realizacja programu „Reaguj. Powiadom. Nie Toleruj” pozwoli na osiągnięcie następujących korzyści:

 • wykształcenie w społeczeństwie poszanowania prawa poprzez reakcję na zaobserwowane czyny będące wykroczeniami, przestępstwami i przejawami demoralizacji oraz niedostosowania społecznego;
 • ograniczenie zjawisk patologii społecznych w tym narkomanii i alkoholizmu;
 • zwiększenie wzajemnego zaufania pomiędzy Policją a społeczeństwem.

     Realizację programu na terenie podległym KSP koordynuje Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji.

     Wychodząc na przeciw oczekiwaniom społeczeństwa oraz mając na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, na stronie internetowej Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji utworzono link – zamieszczono informacje na temat prewencji kryminalnej, podano numery telefonów umożliwiających nawiązanie kontaktu telefonicznego ze specjalistami ds. prewencji kryminalnej.

     W 2007 roku kontynuowano realizację programu w jego dotychczasowej postaci, kładąc nacisk na działalność profilaktyczno – edukacyjną oraz uczestnictwo w konferencjach i seminariach związanych z problematyką edukacji prawnej i bezpieczeństwa lokalnego. Kontynuowano cykl spotkań z przedstawicielami społeczności lokalnych /mieszkańcami powiatów warszawsko-zachodniego, wołomińskiego, piaseczyńskiego/,w trakcie których propagowano ideę uruchomienia programu, jak również omawiano dotychczas osiągnięte efekty funkcjonowania programu zarówno na terenie działania konkretnej jednostki policji, jak też na poziomie całego garnizonu stołecznego.

Uświadamianie społeczności lokalnej o szczególnej roli reakcji obywateli celem zmniejszenia zagrożenia wykroczeniami, przestępczością oraz patologiami społecznymi na terenie m. st. Warszawy oraz 9 powiatów ościennych, znajdujących się w rejonie działania KSP.