Przegląd Małych Form Filmowych pn.: „ŚWIADOMI WYBORU” - Konkursy - Wydział Prewencji KSP

Przegląd Małych Form Filmowych pn.: „ŚWIADOMI WYBORU”

Data publikacji 13.11.2014

Komenda Stołeczna Policji organizuje przy współudziale Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych z terenu Warszawy i powiatów okołowarszawskich.

REGULAMIN
KONKURSU-PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM FILMOWYCH

pn. „ŚWIADOMI WYBORU”

§ 1

1.   Regulamin określa warunki i zasady udziału w konkursie na przygotowanie materiału filmowego, promującego zdrowy styl użycia oraz pozytywne formy spędzania czasu wolnego – wolnego od używek i agresywnych zachowań.

2.   Organizatorem konkursu jest Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa przy współpracy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa.

3.   Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi młodzieży na problemy i zagrożenia stanowiące podłoże przestępstw z udziałem nieletnich.

4.   Celem Konkursu jest:

1)  zaangażowanie młodzieży do stworzenia autorskich projektów w postaci spotów reklamowych, wideoklipów, krótkometrażowych filmów fabularnych, reportaży, wywiadów, dokumentów, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych przy użyciu kamery video, telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, ipada, smartfona itp.;

2)  przekazanie młodzieży treści istotnych z punktu widzenia szeroko pojętej profilaktyki, w szczególności:

a)  zmniejszanie zjawiska przemocy  wśród młodzieży szkolnej,

b)  kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i właściwych relacji w środowiskach szkolnych,

c)  pobudzenie świadomości o zagrożeniach,

d)  zainteresowanie młodzieży małą formą filmową, jako atrakcyjnym środkiem wypowiedzi przeciwko przemocy.

5.   Konkurs ma charakter regionalny – obejmuje teren działania garnizonu stołecznego Policji, tj. m.st. Warszawę oraz powiaty: miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, grodziski, nowodworski, legionowski, wołomiński i warszawsko-zachodni.

§ 2

1.   Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 24 listopada 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.

2.   Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać do dnia 1 marca 2015 r.

§ 3

1.   Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, placówek pozaszkolnych prowadzących zajęcia edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych w kategorii wiekowej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu m.st. Warszawy i powiatów koło warszawskich.

2.   Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą jej rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.   Placówki, o których mowa w ust. 1, mogą zgłosić dowolną liczbę grup. Przez grupę rozumie się max. 3 uczniów i jednego opiekuna (nauczyciela, pedagoga). Każdy opiekun sprawuje nadzór nad swoją grupą i jej pracą konkursową.

4.   Zgłoszeń do udziału w Konkursie dokonują dyrektorzy placówek, o których mowa w ust. 1. Każdą grupę zgłasza się na oddzielnym formularzu.

§ 4

1.   Zgłoszeniem do udziału w Konkursie jest przesłanie do Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2015r., wypełnionych formularzy, którego wzór stanowią załączniki nr: 1 i 2 do niniejszego Regulaminu wraz
z pracą konkursową:

1)  listownie – na adres: Komenda Stołeczna Policji, Wydział Prewencji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa,bądź

      2)  elektronicznie – na adres: prewencja@policja.waw.pl – z dopiskiem „Przegląd małych form filmowych- ŚWIADOMI WYBORU”.

2.   Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

3.   Każda grupa uczestnicząca w Konkursie do zgłoszenia dołącza jedną pracę konkursową w postaci materiału filmowego video, wykonanego techniką cyfrową przy użyciu kamery video, telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, ipada, smartfona, itp.

4.   Materiał filmowy powinien spełniać następujące wymogi:

1)  przygotowany na jeden z bloków tematycznych:

a)  agresja rówieśnicza,

b)  tolerancja,

c)  bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

2)  czas trwania: nie dłuższy niż 5 minut;

3)  format: divx, avi, mpeg, mpg, wmv, w rozdzielczości co najmniej 320x240 pikseli;

4)  muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w materiale filmowym nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają autorów prac konkursowych;

5)  projekt zgłoszony do Konkursu nie może naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych, w tym dóbr osobistych osób trzecich – w szczególności dotyczy słów powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających materiały chronione prawami autorskimi;

5.   W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, materiał filmowy winien być nagrany na płycie CD lub DVD, opisanej niezmywalnym flamastrem według schematu: nazwa, placówki, tytuł projektu.

§ 5

1.   O wyłonieniu zwycięzców Konkursu rozstrzyga powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, w której skład wchodzi po jednym przedstawicielu:

1)  Komendy Stołecznej Policji – przewodniczący Komisji;

2)  Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy,

3)  Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

2.   Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. W przypadku równej liczby głosów głos Przewodniczącego Komisji jest rozstrzygający.

3.   Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne.

§ 6

1.   Komisja konkursowa wyłoni trzy zwycięskie grupy, oceniając prace konkursowe na podstawie kryteriów:

1)  zgodności z tematyką Konkursu;

2)  atrakcyjności formy przekazu pod względem estetycznym;

3)  innowacji i pomysłowości;

4)  oryginalności przekazu.

2.   Komisja oceni prace konkursowe przyznając im: od 0 do 5 pkt. uwzględniając kryteria zawarte w pkt.1 § 6.

3.   Wyłonione prace konkursowe zostaną nagrodzone.

4.   Organizator Konkursu zastrzega sobie inną możliwość podziału nagród, a także prawo do wręczenia dodatkowych wyróżnień lub nagród specjalnych.

§ 7

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu, połączone z wręczeniem nagród i dyplomów, odbędzie się w miejscu i czasie określonym przez organizatora, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2015 r. Organizator poinformuje o tym uczestników w formie pisemnej lub elektronicznej, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem.

§ 8

1.   Przystępując do Konkursu uczestnicy:

1)  oświadczają, że:

a)  są wyłącznymi twórcami pracy konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), przysługują im wszystkie prawa autorskie do pracy konkursowej, która nie jest obciążona żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich,

b)  praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskała zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych w pracy konkursowej na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;

2)  udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji na korzystanie z pracy konkursowej we wszystkich formach eksploatacji audiowizualnej i pozaaudiowizualnej oraz na wszystkich znanych w dniu złożenia pracy konkursowej polach eksploatacji, a w szczególności:

a)  utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

b)  zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

c)  wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,

d)  publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie, w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video ondemand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

e)  publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio lub video),

f)   użyczania lub najmu,

g)  wykorzystywania w całości lub we fragmentach, także w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną, a także w materiałachwydawniczych, informacyjnych i promocyjnych;

3)  upoważniają Organizatora do:

a)  decydowania o pierwszym udostępnieniu pracy konkursowej publiczności;

b)  wykonywania zależnego prawa autorskiego wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję, opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę.

2.   Korzystanie z pracy konkursowej w ramach licencji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy konkursowej po rozstrzygnięciu Konkursu.

3.   W razie skierowania przeciw Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania z pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu zgodnie z postanowieniami regulaminu, autor tej pracy zobowiązany będzie zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności, w tym w szczególności zaspokoić zasądzone, lub ustalone w drodze ugody zadośćuczynienie lub odszkodowanie, a także pokryć wszelkie koszty sądowe, w tym koszty zastępstwa procesowego.

§ 9

1.   Przystępując do Konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i wyłonienia zwycięzców Konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestników na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji.

2.   Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich udostępnionych danych oraz ich poprawiania.

§ 10

1.   Przystąpienie do udziału w Konkursie oznacza przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu.

2.   Regulamin Konkursu wraz z załącznikami udostępnia się na stronie internetowej Organizatora: www.policja.waw.pl, w zakładce profilaktyka – konkursy.  

§ 11

1.   Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników na zwolnienie z odpowiedzialności Organizatora z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat i odszkodowań, które mogłyby powstać na skutek uczestnictwa w Konkursie.

2.   Jeżeli którekolwiek z oświadczeń uczestnika, wymaganych przez niniejszy Regulamin okaże się nieprawdziwe, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia uczestnika z Konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.

3.   Uczestnicy Konkursu, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub zgłoszą nieprawdziwe dane, zostaną zdyskwalifikowani.

4.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zgłoszonych prac konkursowych, które nastąpiły z przyczyn od niego niezależnych.

5.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace konkursowe, które nie dotarły do niego na skutek okoliczności od niego niezależnych.

§ 12

1.   Wszelkie koszty związane z udziałem w Konkursie ponoszą uczestnicy.

2.   Organizator zastrzega, że nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.

§ 13

1.   Organizatorowi przysługuje prawo do wiążącej i ostatecznej interpretacji postanowień  Regulaminu.

2.   Organizator może dokonywać zmian w Regulaminie, które stają się obowiązujące z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej Organizatora (www.policja.waw.pl) w zakładce profilaktyka – konkursy. W przypadku dokonania i ogłoszenia zmiany Regulaminu uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia takiej zmiany.

3.   Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.

4.   Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmuje Organizator.

§ 14

1.   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

2.   Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Organizatora.