Informacje dla sprawców przemocy w rodzinie

Karta informacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Data publikacji 29.05.2014

Przemoc w rodzinie - to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania jakich dopusz­czasz się wobec osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające ją do zachowań wbrew jej woli, w szczególności narażające Ją na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Jej godność, nietykal­ność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szko­dy na Jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywo­łujące cierpienia i krzywdy moralne.

Przemoc w rodzinie może przybrać różne formy, np.:

 • przemocy fizycznej (np. gdy bijesz, popychasz, szarpiesz, kopiesz, dusisz osobę najbliższą),
 • przemocy psychicznej (np. gdy obrażasz, wyzywasz, poniżasz w obecności innych osób, pozbawiasz kontaktu z bliskimi, kontrolujesz, ciągle krytykujesz),
 • przemocy seksualnej (np. gdy zmuszasz osobę najbliższą do współżycia, do zachowań seksualnych przez nią nie akceptowanych).

Ofiarą przemocy w rodzinie może być np.:

 • dziecko,
 • współmałżonek,
 • partner,
 • osoba niepełnosprawna,
 • osoba starsza.

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!

 • Czy uderzyłeś osobę najbliższą i mimo obiecania sobie, że to po raz ostatni, sytuacja się powtórzyła?
 • Czy zauważyłeś, że Twoje agresywne zachowanie wzbudza strach w najbliższych, że unikają z Tobą kontaktu?
 • Czy zdarzyło Ci się agresywnie zachowywać wobec bliskich po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz niezalecanych przez lekarza leków?

Jeżeli odpowiedziałeś pozytywnie chociaż na jedno z powyższych pytań, przeczytaj koniecznie tę ulotkę!

Stosowanie aktów przemocy wobec osób najbliższych nie tylko naraża Cię na rozpad związku i utratę rodziny, ale również na odpowiedzialność karną. Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Nowe przepisy pozwalają Policji, prokuraturze i sądowi na szybką reakcję wobec sprawcy przemocy w rodzinie - nie licz więc na uniknięcie odpowiedzialności.

Stosując przemoc wobec osób najbliższych grozi Ci:

 • interwencja Policji lub zatrzymanie połączone ze stoso­waniem środków zapobiegawczych;
 • zastosowanie licznych zakazów, w tym zbliżania się lub kontaktowania z osobami pokrzywdzonymi;
 • nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania, bez względu na to czyją jest własnością, na podstawie decyzji prokuratora lub orzeczenia sądu;
 • zasądzenie odszkodowania, zadośćuczynienia bądź nawiązki na rzecz osoby pokrzywdzonej;
 • ograniczenie bądź nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi i ograniczenie z nimi kontaktów, jeżeli przemoc była stosowana także wobec nich;
 • w razie uprzedniego skazania na karę z warunkowym zawieszeniem - natychmiastowe zarządzenie jej wykonania.

Nie masz prawa stosować przemocy wobec najbliższych!

 • Przemoc w rodzinie stała się zjawiskiem nieakceptowanym społecznie.
 • Sprawcą przemocy w rodzinie może być każdy, bez względu na wykształcenie, status społeczny, stan majątkowy itp.
 • Nigdy nie jest za późno do podjęcia właściwych kroków, aby zmienić swoje zachowanie.
 • Zwracając się po pomoc niczym nie ryzykujesz!
 • Ty i Twoja Rodzina możecie tylko zyskać!
 • W sytuacji wszczęcia procedury „Niebieskie Karty" współ­pracuj z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą. Są tam osoby, które chcą pomóc Twojej rodzinie, w tym i Tobie. Przyjdź na wezwanie i zastosuj się do zaleceń wypracowanych przez zespół bądź grupę.
 • Jednym z zaleceń może być Twój udzia ł w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, które są realizowane w ramach specjalnych bezpłatnych programów przeznaczonych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 • Pamiętaj jednak, że w razie rozpoznania uzależnienia, w pierwszej kolejności należy podjąć stosowną terapię.
 • Uczestnictwo w programach oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych będzie wówczas jej uzupełnieniem.

Jeżeli zachowujesz się agresywnie wobec bliskich, a ponadto nadużywasz alkoholu, możesz zwrócić się do:

 • Infolinii AA: 801 033 242;
 • Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), tel.: (22) 250 63 25 gdzie możesz uzyskać informacje o placówkach leczenia odwykowego na Twoim terenie;
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w swoim miejscu zamieszkania.

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Jeśli chcesz zmienić swoją postawę możesz zgłosić się do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych realizo­wanego przez podmioty działające na Twoim terenie. Twój udział w programie może być dobrowolny (samodzielnie zgłosisz chęć uczestnictwa w nim) bądź obligatoryjny (wynikać z orzeczenia sądu albo z zalecenia zespołu inter­dyscyplinarnego/grupy roboczej).

Adresaci programu

 • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem prze­mocy w rodzinie;
 • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia, w ramach uzupełnienia podstawowej terapii;
 • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w progra­mie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

Cele programu

 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
 • rozwijanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
 • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swo­jej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
 • zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywa­nia konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Podmioty realizujące programy

Programy mogą być realizowane przez podmioty na terenie danego powiatu. Sprawdź podmiot w wykazie na następnej stronie lub zapytaj członków zespołu interdyscyplinarnego/ grupy roboczej, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji lub kuratorów sądowych.

www.ms.gov.plwww.mpips.gov.pl