KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ INICJATYWĘ PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNĄ - Aktualności - Wydział Prewencji KSP

Aktualności

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ INICJATYWĘ PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNĄ

Promowanie sposobów atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu w ferie to główny cel konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych. Do 10 stycznia 2018 roku można zgłaszać inicjatywy, które będą realizowane z dziećmi podczas ferii.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest niekomercyjny charakter inicjatywy.

Konkurs przeznaczony jest dla, organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1817),
 jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych, z terenu Mazowsza.

Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną inicjatywę, której jest autorem oraz realizatorem.

Uczestnik dokonujący zgłoszenia do Konkursu, zobowiązany jest poinformować Organizatora: w terminie do dnia 10 stycznia 2018 roku (decyduje data wpływu
do Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu) o przystąpieniu do konkursu poprzez przesłanie Karty zgłoszenia złożonej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu, na adres:

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

lube-mail: prewencja.kwp@ra.policja.gov.pl

(z dopiskiem w tytule wiadomości e-mail: konkurs na inicjatywę Ferie 2018).

 

Szczegóły w załączonym Regulaminie.

Załączniki do strony